LHU-nätverk Gävleborg: Lärande för hållbar utveckling rustar barn och elever för framtiden

I Gävleborgs län finns ett nätverk för lärande för hållbar utveckling (LHU): ”LHU-nätverk Gävleborg”.  Nätverket verkar för att ge barn och unga kunskap, handlingskompetens, inspiration och hopp, för att kunna agera för en hållbar samhällsutveckling utifrån Agenda 2030.  Här Involveras personer som i olika roller arbetar i och med utbildningsverksamhet för barn och elever i åldrarna 1-19 år, där verksamma inom förskola och skola är nätverkets huvudsakliga målgrupp.  Nätverket möjliggör för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyten och samarbeten av olika slag. 

Hållbar utveckling handlar om en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Med handlingskompetens menas kunskap, vilja och förmåga att påverka livsstil och levnadsvillkor för en hållbar utveckling på ett sätt som inkluderar såväl dagens som kommande generationer, samt att ta ett globalt ansvar.  Lärande för hållbar utveckling är en del av Agenda 2030 – de Globala målen för hållbar utveckling, som tagits fram av FN, och som nu hela världen arbetar för.

Syftet med nätverket är att:

  • Att inom ramen för Agenda 2030 utveckla och utbilda i komplexa och åldersanpassade ämnesövergripande undervisningsområden. ​
  • Att arbeta för en gemensam pedagogisk och holistisk verksamhetsidé samt utveckla ett proaktivt ledarskap för hållbar utveckling.  


I nätverket deltar länets alla kommuner. Sammankallande för nätverket är RucX, Regionalt utvecklingscentrum vid Högskolan i Gävle. Nätverket finansieras av skolhuvudmän i Gävleborgs län. Exempel på ytterligare samarbetspartners är Skolverket, Sidas verksamhet Den Globala Skolan, CESD – det nationella chefsnätverket för LHU, Världsnaturfonden WWF och projektet Regional världsarvspedagogik.

Exempel på aktiviteter som nätverket arrangerar är inspirationsdagar två gånger per år, kompetensutveckling för skolledare och nyhetsbrev till nätverkets medlemmar. 

Medlemskap i nätverket är öppet för alla offentliga tjänstemän som i olika roller arbetar i och med utbildningsverksamhet för barn och elever i åldrarna 1-19 år.  Medlemskapet är kostnadsfritt och aktiviteterna är frivilliga.  Även du som arbetar för LHU utanför offentlig sektor är välkommen att kontakta oss om du har idéer på möjliga samarbeten. 

Kontaktuppgifter: 

Signhild Olsson, verksamhetsutvecklare, RucX, Regionalt utvecklingscentrum vid Högskolan i Gävle och leder LHU-nätverk Gävleborg

Tel: 070-426 68 80

E-post: signhild.olsson@hig.se

Skolverkets sol för LHU