Publikationer

Regional utvecklingsstrategi (RUS)

Den regionala utvecklingsstrategin 2020-2030 visar hur Gävleborg ska bli en plats där öppenhet, nya sätt att tänka samt hållbara idéer och verksamheter kan utvecklas. Ett Gävleborg där du vill bo, arbeta och trivas. 

Läs mer om RUS

 

Regionala miljömålen

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen.

Läs mer om det regionala miljömålsarbetet

 

Energi- och klimatstrategi för Gävleborgs län 2020-2030

Energi- och klimatstrategin för Gävleborgs län tar avstamp i Parisavtalet och de utsläppsminskningar som krävs för att temperaturen inte ska överstiga två grader på global nivå.

Läs mer om energi- och klimatstrategin

 

Koldioxidbudget 2020-2040 Gävleborgs län

I en koldioxidbudget fördelas det utsläppsutrymme som finns kvar globalt att släppa ut innan 1,5 grad nås per nation. Den här budgeten är tänkt som ett underlag till beslutsfattare både inom det offentliga och privata i länet. Genom kunskaper och förståelse för klimatutmaningen kan vi fatta rätt beslut.

Läs mer om Koldioxidbudget för Gävleborgs län

 

Nulägeskartläggning Fossilfritt Gävleborg

Gävleborgs län ska bli fossilfritt innan 2030. För att nå dit krävs att många aktörer i samhället arbetar aktivt med bland annat beteendeförändringar, infrastrukturplanering, förnybara drivmedel med mera. Inom ramen för projektet Fossilfritt Gävleborg 2030 har en nulägeskartläggning gjorts. Den visar hur det ser ut i Gävleborgs län när det gäller fordon och drivmedel. Nulägeskartläggningen kommer att ligga till grund för det fortsatta arbete med att bli ett fossilfritt Gävleborg.

Ladda ned kartläggningen här